Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Z uwagi na zakończenie zbierania ofert na realizację usługi związanej
 z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych,

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Firma PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o.

informuje, że

w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/RPO-WO/2017,

 dnia 13-06-2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

którą złożyła

POLITECHNIKA OPOLSKA