Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży PROTEC Sp. z o.o.

 

Celem niniejszych ogólnych warunków (zwanych dalej „OWS”) jest określenie zasad, w oparciu o które będzie realizowana na rzecz zamawiających, prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej „Kontrahentami”) sprzedaż i/lub dostawa wyrobów (zwanych dalej „Towarami”), oferowanych do sprzedaży przez PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania sp. z o.o. z siedzibą w 46-080 Chróścicach, ul. Korfantego 43 (Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000243475, nr VAT UE: PL7540333631 (zwaną dalej „PROTEC”). Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostaną przez Strony dookreślone we właściwym zamówieniu.

§ 1 (Przedmiot OWS)

 1. W ramach OWS i na zasadach w nich określonych, PROTEC zobowiązuje się do sprzedaży i/lub dostawy Kontrahentowi Towarów wyspecyfikowanych w uzgodnionym przez PROTEC i Kontrahenta zamówieniu, w terminie i po cenie w nim wskazanych, a Kontrahent do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty należnej ceny.
 2. Terminy realizacji Towarów, warunki poszczególnych dostaw i przysługujące z tego tytułu PROTEC należności zostaną każdorazowo określone przez Strony w zamówieniu.
 3. Dostawa (odbiór) Towarów nastąpi w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez PROTEC Kontrahentowi gotowości odbioru Towarów, pod rygorem zapłaty przez Kontrahenta na rzecz PROTEC kary umownej, o której mowa w 5 ust. 1 pkt b OWS.
 4. W stosunku do Towarów obowiązuje cena netto określona w Zamówieniu.

§ 2 (Zasady składania i potwierdzania zamówień)

 1. Przez Zamówienie należy rozumieć:
 • zamówienie złożone przez Kontrahenta na Towary, wyspecyfikowane w katalogu;
 • zamówienie złożone przez Kontrahenta na Towary, które nie są wyspecyfikowane w katalogu, dla których zostanie przygotowana przez PROTEC indywidualna oferta dla Kontrahenta, która wymaga potwierdzenia jej realizacji przez Kontrahenta.
 1. Ewentualna odmowa PROTEC realizacji zamówienia nie wymaga uzasadnienia. W sytuacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 OWS, sporządzenie przez PROTEC indywidualnej oferty dla Kontrahenta uznaje się za gotowość jej realizacji.

 

§ 3 (Zobowiązania Kontrahenta)

Akceptując warunki Zamówienia Kontrahent akceptuje jednocześnie OWS i zobowiązuje się:

 1. bezwzględnie dochować tajemnicy handlowej, przez którą należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące treści Zamówienia, struktury organizacyjnej PROTEC, zasad rozliczeń finansowych obowiązujących pomiędzy Stronami i inne kwestie związane z produkcją i dystrybucją Towarów udostępnione Kontrahentowi, wcześniej nieupublicznione,
 2. powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek PROTEC,
 3. do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty ceny w terminie,
 4. niezwłocznie poinformować PROTEC o wszelkich okolicznościach, mających lub mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Zamówienia.

§ 4 (Realizacja Zamówień przez PROTEC i odbiór Towarów)

 1. Wytworzenie zamówionych przez Kontrahenta Towarów będzie następować zgodnie z dokumentacją technologiczną posiadaną przez PROTEC (specyfikacjami technicznymi, itp.). Wszystkie Towary PROTEC są wytwarzane zgodnie z systemem jakości opracowanym przez PROTEC, który to system jest zgodny z normami ISO:9001.
 2. Dostawy Towarów odbywają się na podstawie wspólnych uzgodnień. Kontrahent ponosi ryzyko i koszty związane z rozładunkiem Towarów.
 3. Kontrahent jest zobowiązany do odbioru Towarów i ich rozładunku w miejscu przeznaczenia w dniu dokonania dostawy. W przypadku dostawy (transportu) realizowanego przez PROTEC, Kontrahent jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z Towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kontrahent nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju samochodu, według stawki przewoźnika. Kontrahent ma prawo, za zgodą PROTEC oraz przewoźnika, wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z dostawą Towarów do alternatywnego miejsca rozładunku ponosi Kontrahent.
 4. Dostawa Towarów zostanie potwierdzona przez Kontrahenta (lub osoby przez niego upoważnione) w dokumentach dostawy, przedłożonych przez PROTEC.
 5. Przez osoby upoważnione przez Kontrahenta do potwierdzenia dostawy Towarów w dokumentach dostawy rozumie się osoby posiadające upoważnienie Kontrahenta do odbioru danej dostawy. Kontrahent zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować PROTEC o osobach upoważnionych do odbioru i potwierdzenia danej dostawy Towarów. Osoby upoważnione będą zobowiązane do potwierdzenia swojej tożsamości na każde żądanie przedstawicieli PROTEC faktycznie dokonujących dostawy Towarów, w szczególności poprzez okazanie stosownych dokumentów ze zdjęciem. W razie wątpliwości co do tożsamości osób upoważnionych, przez co należy rozumieć w szczególności brak lub odmowę okazania przez nie stosownych dokumentów, przedstawiciele PROTEC będą uprawnieni odmówić im wydania Towarów. Odmowa wydania Towarów przez PROTEC z w/w przyczyny będzie równoznaczna z opóźnieniem Kontrahenta w odbiorze Towarów, do której stosuje się 5 ust. 1 pkt b OWS.
 6. Jeżeli OWS nie stanowi inaczej, ewentualne reklamacje Towarów zostaną zgłoszone przez Kontrahenta przy podpisywaniu dokumentów dostawy (odbioru). Odpowiedzialność odszkodowawcza PROTEC wobec Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady Towarów jest ograniczona do wartości Towarów, w których stwierdzono wady.
 7. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji transportu, składowania i stosowania blach i taśm, dostępnej na stronie internetowej PROTEC: www.protec.pl. Jej naruszenie może stanowić uznanie reklamacji za bezzasadną.
 8. PROTEC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady (usterki) Towarów (np. niemożność zastosowania Towarów w danym układzie, maszynie itd.), jeżeli wady (usterki) te powstały na skutek wykonania Towarów przez PROTEC w oparciu o dostarczone przez Kontrahenta specyfikacje techniczne, dokumentacje techniczne, lub inne wiążące dla PROTEC wytyczne.
 9. W przypadku odbioru towaru z siedziby firmy Protec, firma zastrzega sobie prawo możliwości skontrolowania samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających na teren zakładu.

§ 5 (Odpowiedzialność Kontrahenta)

 1. Kontrahent będzie zobowiązany zapłacić na rzecz PROTEC karę umowną:
  1. w razie odstąpienia od Zamówienia – w wysokości 80% ceny Zamówienia brutto,
  2. w razie opóźnienia Kontrahenta w odbiorze Towarów – w wysokości 1 % ceny Zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia,
  3. w razie ujawnienia nieupoważnionemu podmiotowi trzeciemu informacji stanowiącej tajemnicę handlową w rozumieniu OWS – w wysokości 250.000,00 PLN za każde naruszenie.
 2. PROTEC zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6 (Faktura i płatności)

 1. Faktury będą wystawiane przez PROTEC w walucie polskiej (w polskich złotych) lub w Euro.
 2. Faktury będą doręczane Kontrahentowi wraz z dostawą (odbiorem) Towarów, której dotyczą, bądź wysyłane Kontrahentowi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia danej dostawy (danego odbioru). Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kontrahenta.
 3. Płatność należności objętych fakturą nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kontrahenta faktury na rachunek bankowy PROTEC wskazany na doręczonej fakturze, chyba że na fakturze wskazano inny (krótszy, lub dłuższy) termin płatności.
 4. Własność dostarczonych Towarów przechodzi na Kontrahenta dopiero z chwilą zapłaty przez Kontrahenta wszelkich należności PROTEC. W przypadku milczącej zgody PROTEC na dalszą odsprzedaż tych Towarów, Kontrahent ceduje w takim przypadku wszelkie wierzytelności w stosunku do klientów i/lub osób trzecich, wynikające z tej odsprzedaży, nieodwołalnie na rzecz PROTEC, a PROTEC je przyjmuje. Kontrahent w takim przypadku jest upoważniony do ściągnięcia wierzytelności dla PROTEC. Ponadto w takiej sytuacji Kontrahent odpowiada solidarnie z w/w klientami i/lub osobami trzecimi względem PROTEC za wszelkie zobowiązania wynikłe z tej odsprzedaży.
 5. W przypadku zajęć ze strony osób trzecich (zajęcie/zastaw, prawo zatrzymania lub podobne) Kontrahent jest zobowiązany zwrócić uwagę na fakt, iż Towar objęty jest zastrzeżeniem własności.

 

§ 7 (Procedura reklamacyjna)

 1. Wszelkie reklamacje Towarów będą dokonywane w oparciu o postanowienia OWS.
 2. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać natychmiast po wykryciu wady. Jednakże, w każdym wypadku zgłoszenie reklamacyjne nie może zostać dokonane później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy (odbioru) Towarów.
 3. Kontrahent, w momencie zakończenia dostawy Towarów, zgodnie z § 4 OWS, lub ich osobistego odbioru, zobowiązuje się sprawdzić każdą dostarczoną (otrzymaną) partię Towarów pod względem jakości, ilości oraz zgodności z Zamówieniem.
 4. PROTEC zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji poprzez dokonanie oględzin reklamowanych Towarów w miejscu przeznaczenia (lub innym miejscu wskazanym przez Kontrahenta, w którym aktualnie reklamowane Towary się znajdują). Kontrahent jest zobowiązany udzielić PROTEC wszelkich wyjaśnień niezbędnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania reklamacyjnego, w tym dotyczących warunków magazynowania reklamowanych Towarów.
 5. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia przez Kontrahenta w momencie zakończenia dostawy w dokumentacji dostawy (lub w dokumentacji odbioru Towarów) zastrzeżeń odnośnie dostarczonych (otrzymanych) Towarów, Strony uważają dostawę (odbiór) za należycie dokonaną przez PROTEC. Powyższej reguły nie stosuje się jednak do wad ukrytych dostarczonych (odebranych) Towarów.
 6. PROTEC rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Dostawa Towarów wolnych od wad nastąpi w ciągu 4 tygodni od dnia uznania reklamacji za zasadną przez PROTEC.
 8. W przypadku stwierdzenia przez PROTEC, iż reklamacja jest bezzasadna, lub braku możliwości jej rozpatrzenia z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, koszty postępowania reklamacyjnego pokryje Kontrahent.
 9. W przypadku częściowego uznania przez PROTEC reklamacji za zasadną, koszty postępowania reklamacyjnego obciążają Kontrahenta proporcjonalnie w zależności od stopnia, w jakim reklamacja zostanie uznana za zasadną przez PROTEC.
 10. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kontrahent poinformuje PROTEC o miejscu magazynowania wadliwych Towarów. Jeżeli wadliwość Towarów zostanie potwierdzona przez PROTEC, a Strony nie umówią się inaczej (np. co do obniżenia dotychczasowej ceny), PROTEC odbierze od Kontrahenta Towary, a dzień takiego odbioru będzie początkiem biegu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 7 OWS.
 11. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kontrahent podaje:
  1. ilość i rodzaj reklamowanych Towarów,
  2. wykryte wady,
  3. datę i sposób wykrycia wady,
  4. przedstawienie dokumentów dostawy/odbioru
 12. Reklamacja, która nie będzie posiadać wszystkich informacji wskazanych powyżej, lub zostanie zgłoszona po terminie, zostanie uznana za bezzasadną.

§ 8 (Czas trwania OWS)

OWS mają zastosowanie do wszystkich Zamówień przyjętych przez PROTEC do realizacji od dnia 1 lipca 2015 r.

§ 9 (Klauzula salwatoryjna)

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub nieważne zapisy OWS postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom OWS.

§ 10 (Postanowienia końcowe)

 1. Dla OWS, a także dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle zawartych z Kontrahentami umów sprzedaży i/lub dostawy, właściwym jest prawo polskie. W pierwszej kolejności w sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży i/lub dostawy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Opolu.
 3. Do umów sprzedaży i/lub dostawy nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.).
 1. Każda Strona poinformuje niezwłocznie drugą Stronę, odpowiednio, o zmianie osób upoważnionych do odbioru Towarów, składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Strony oraz zmianie danych adresowych, pod rygorem, iż w przypadku braku takiego powiadomienia oświadczenia, składane przez osoby dotychczas upoważnione oraz doręczane na dotychczasowe dane adresowe będą uznane, odpowiednio, jako prawidłowo złożone i doręczone.

Chróścice, 30.06.2015